×
Alternate Text
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه ی آمادگی , سخت کوشی و درس آموزی از شکست است
"الین پاول"
تربت حیدریه - شهرک ولی عصر

info@iautorbat.ac.ir
051352294950-60
فرم های دانشجویی
عنوان دسته دانلود فایل
نكاتي كه بعد از دفاع باید رعایت شود فرمهای دانشجویی , فرمهای تحصیلات تکمیلی
منشور اخلاق پژوهش فرمهای دانشجویی , فرمهای تحصیلات تکمیلی
فرم مشخصات داور خارجي فرمهای دانشجویی , فرمهای تحصیلات تکمیلی
فرم گزارش سه ماهه فرمهای دانشجویی , فرمهای تحصیلات تکمیلی
فرم طرح تحقيق كارشناسي ارشد ( پروپوزال ) فرمهای دانشجویی , فرمهای تحصیلات تکمیلی
فرم طرح تحقيق رشته فقه و حقوق خصوصي فرمهای دانشجویی , فرمهای تحصیلات تکمیلی
فرم چکیده فارسی فرمهای دانشجویی , فرمهای تحصیلات تکمیلی
فرم چکیده انگلیسی فرمهای دانشجویی , فرمهای تحصیلات تکمیلی
فرم جدید تأیید انجام اصلاحات و تحویل نسخه های پایان نامه ی کارشناسی ارشد فرمهای دانشجویی , فرمهای تحصیلات تکمیلی
فرم جدید ارزشیابی مقالات مستخرج ارشد فرمهای دانشجویی , فرمهای تحصیلات تکمیلی